SECTOR: SEGURETAT ALIMENTÀRIA

PAÍS: SENEGAL ubicació exacta: Comunitat Rural de Mbane, Departament de Dagana, Regi & oacute; de ​​Saint Louis.

SOCI LOCAL: Associació de Productors de MBAN i Comunitat Rural de Mbane.

FINANÇAMENT: AECID i fons propis 350.000 euros

Execuci & oacute;: 2010 - 2012

El projecte ha creat un centre de suport per a la millora dels rendiments agropecuaris. La problemática en la zona es la utilización de técnicas de explotación tradicionales unida a la escasa formación y tecnificación del sector hacen que sus rendimientos sean muy escasos, en una zona on la producció alimentària és molt deficitària. Per contribuir a la millora agrícola i ramadera hem treballat en tres àrees: la utilitzaci & oacute; de ​​plantes de qualitat produïdes en hivernacle; la millora de les races d'oví, caprí i boví que augmentin els rendiments carnis i lleters mitjançant l'encreuament controlat de les mateixes i la implantació de petits sistemes per a la manufactura del producte, que aportin valor afegit als mateixos. El projecte a la seva finalització és autosostenible i gestionat per l'Asociacion de productors de MBAN.