POLÍTICA DE PRIVACITAT
Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades)
coopera – Joves per la Cooperació Internacional a al Desenvolupament (des d'ara Coopera), en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis en paper o suport informàtic, s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de Coopera. La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Coopera. Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.
Coopera adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.
L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar el propi usuari a través d'email a: administracion@cooperaong.org oa l'adreça: C / Bretón dels Ferrers, 33, 3º Portal, 7ºIzda, partits comunistes. 26001 – Logronyo (La Rioja).
L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Coopera.

Finalitat del tractament de les dades personals:
Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?
En Coopera tractarem les teves dades personals recaptats, amb les següents finalitats:
1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
2. Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats en suport digital o físic.
3. remetre butlletins (butlletins de notícies), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de la nostra entitat i / o del sector. Et recordem que pots oposar-te a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment. Els camps d'aquests registres s'han d'emplenar obligatòriament, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades.
Per quant de temps es conserven les dades personals recollides? Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i no demanis la seva supressió. Posteriorment a la mateixa, es conservaran durant els terminis legalment exigits (llevat, en tots dos casos, que el tractament es basés en el consentiment de l'Usuari i aquest ho revoqués, en aquest cas es conservaran fins que es rebi aquesta revocació).
Per tant, podem garantir que les seves dades no es conservaran més temps del necessari per a les finalitats descrites anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l'exercici o la defensa de potencials reclamacions i / o sempre que ho permetés la legislació aplicable.
legitimació: El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:
1. La sol·licitud d'informació i / o la contractació dels serveis de Coopera els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
2. El consentiment lliure, específic, informada i inequívoca, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar d'acord, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a aquest efecte.
En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.
destinataris:
Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Coopera llevat obligació legal.
Una òptima prestació del servei que Coopera ofereix pot requerir que altres tercers prestadors de serveis de Coopera accedeixin a les dades personals de l'Usuari com a encarregats del tractament.
A més dels accessos que tercers proveïdors puguin tenir a les dades personals responsabilitat de Cooperació en qualitat d'encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació d'un servei al responsable del tractament, Coopera pot cedir les dades personals de l'Usuari als Distribuïdors autoritzats de Cooperació, sempre que hagués sol·licitat el consentiment a l'Usuari i aquest l'hi hagi atorgat expressament.
A més de l'anterior, Coopera podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació
vigent en cada moment i, si escau, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de seguretat de l'Estat i als òrgans judicials.
Drets dels usuaris:
Coopera informa a l'Usuari sobre la possibilitat que l'assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificaci i oacute;, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollides per Coopera. Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l'Usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: C / Bretón dels Ferrers, 33, 3º Portal, 7ºIzda, partits comunistes. 26001 – Logronyo (La Rioja).
Aquesta sol·licitud ha d'incloure les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. Així mateix, informem que l'Usuari també podrà exercitar els esmentats drets a través del correu electrònic: administracion@cooperaong.org
A més dels anteriors drets, l'Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que aquesta retirada del consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix.
Coopera podrà continuar tractant les dades de l'Usuari a la mesura que la llei aplicable ho permeti.
Coopera recorda a l'Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control pertinent.

Mesures de seguretat implementades:
Coopera es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix normativa aplicable.
Coopera té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, d'acord al que estableix la normativa aplicable.
Coopera entitat preocupada per la privacitat, amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.
Protecció de la informació allotjada Coopera realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels usuaris.
De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període de temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.
Els serveis oferts, excepte els específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Coopera quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d'acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari. La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Coopera.
comunicacions comercials
En aplicació de la LSSI. Coopera no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. En el cas d'usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Coopera estarà autoritzat l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.
En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals indicats anteriorment.