Cada any publiquem aquí la nostra memòria d'activitats perquè puguin ser consultada, de manera que la societat, els beneficiaris i les contraparts dels països en què actuem poden conèixer el nostre treball, recursos i la forma en què els fem servir.

Memòries Anuals d'Activitats dels darrers anys.